TOTAL CARE - HAND SANITIZER

50 Kč 41,32 Kč bez DPH 50 Kč / 1 ks
Skladem (>10 ks)
Můžeme doručit do:
21.6.2024
Možnosti doručení

Dezinfekce na ruce s obsahem ISOPROPYLALCOHOLU min 70%

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dezinfekce na ruce s obsahem ISOPROPYLALCOHOLU min 70%

POZOR HOŘLAVINA! Složení: isopropanol (min.70% obj.), Glycerín, Voda, Citrónová tráva silice, Lavender. Návod k použití: Aplikujte malé množství gelu, důkladně rozetřete a nechte uschnout.  Neoplachujte vodou. Skladovatelnost:+5 až + 20°C min.  Bezpečnostní informace: věty: H225 Vysoce hořlavá  kapalina a páry. H302: Zdraví škodlivý při požití. H319  Způsobuje vážné podráždění očí. H336: Může způsobit ospalost nebo závratě. P-věty: P210 Chraňte před teplem, horkými  povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P240 Uzemněte a upevněte obal a odběrové zařízení. P241 Používejte [elektrické/ventilační/ osvětlovací/…] zařízení do výbušného prostředí. P242 Používejte nářadí z nejiskřícího kovu. P243 Proveďte opatření proti výbojům statické elektřiny. P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P370+P378 V případě požáru:  K hašení použijte Pěna odolná alkoholu, oxid  uhličitý, prášek, voda tříštěný proud, vodní  mlha. P403+P235 Skladujte na dobře větraném  místě. Uchovávejte v chladu. P501: Obsah likvidujte v souladu  s místní, státní a národní legislativou. 

Doplňkové parametry

Kategorie: DEZINFEKCE NA RUCE
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat články. Prosím přihlaste se nebo registrujte.

Nevyplňujte toto pole: